Clausules tractorverzekering

Hieronder staan de clausules tractorverzekering, na gelang het type tractor, die op de polis kunnen komen te staan.

Clausule Oldtimertractor 167TR

Gebruik

 1. De oldtimer tractor is ouder dan 20 jaar;
 2. De oldtimer tractor moet in originele, dan wel authentieke staat zijn, dan wel het de bedoeling is dat het object in de zeer nabije toekomst als zodanig wordt gerestaureerd;
 3. Het gebruik van het verzekerde object is beperkt tot hobbymatig gebruik dan wel gebruik ten behoeve van een hobby;
 4. Demonstraties van werkwijzen bij bijzondere gelegenheden en tijdens tentoonstellingen zijn toegestaan;
 5. Bij meerdere verzekerde tractoren is het tegelijkertijd gebruiken toegestaan, mits de bestuurder(s) minimaal in het bezit zijn van een tractorrijbewijs;

Clausule Hobbytractor 168

Gebruik

 1. De hobby tractor is ouder dan 20 jaar;
 2. Het gebruik van het verzekerde object is beperkt tot hobbymatig gebruik dan wel gebruik ten behoeve van een hobby;
 3. Demonstraties van werkwijzen bij bijzondere gelegenheden en tijdens tentoonstellingen zijn toegestaan;
 4. Bij meerdere verzekerde tractoren is het tegelijkertijd gebruiken toegestaan, mits de bestuurder(s) minimaal in het bezit zijn van een tractorrijbewijs;

Uitsluitingen 167TR en 168

 1. Het passagiersrisico is van deze dekking uitgesloten;
 2. Schade die met de oldtimer / hobby tractor is veroorzaakt aan zaken van derden aan wie de tractor is uitgeleend is uitgesloten;
 3. Strikt beroepsmatige en loonbedrijf werkzaamheden vallen niet onder de dekking van deze verzekering;
 4. Het meedoen aan festiviteiten zoals optochten en corso’s, waarbij onder een aanhanger wordt getrokken is uitgesloten.

Clausule Unimog 174

De premie voor deze verzekering is onder meer gebaseerd op het aantal gereden kilometers per jaar (het zogenaamde kilometrage) en de af fabriek constructie van het verzekerd object. (o.a. dat de maximum snelheid is begrensd tot 45 km per uur en dat er geen wijzigingen zijn of worden gedaan aan de af fabriek constructie). Indien het jaarkilometrage wordt overschreden en/of de af fabriek constructie wordt of is gewijzigd, dan is er geen dekking meer. Er is ook geen dekking indien de maximum snelheid van het verzekerd object niet is begrensd tot 45 km per uur.

Verzekeringnemer is verplicht om een wijziging  in de kilometrage en/of de af fabriek constructie onmiddellijk door te geven aan de maatschappij.

Hoewel er geen dekking meer is bij een overschrijding van het kilometrage en/of een wijziging in de af fabriek constructie, zal de maatschappij binnen 14 dagen nadat zij hiervan in kennis is gesteld, de verzekering beëindigen (oftewel royeren) met eventueel een premierestitutie onder aftrek van kosten. Er zal niet eerst een aankondiging van de beëindiging worden gestuurd, maar er zal direct een royements aanhangsel volgen.

Gebruik

Het verzekerd object mag uitsluitend recreatief/hobbymatig worden gebruikt.

Strikt beroepsmatige en loonbedrijfwerkzaamheden vallen niet onder de dekking van de verzekering. Het meedoen aan festiviteiten zoals optochten en corso’s, waarbij o.a. een wagen wordt getrokken is uitgesloten. Voor dit risico dient een andere verzekering te worden afgesloten. Bij het gebruik mogen geen passagiers in of op het verzekerd object en in of op een eventuele aanhanger worden vervoerd.

Clausule schadeverzekering voor inzittenden 175

 In tegenstelling tot hetgeen in de polis en in de polisvoorwaarden staat is er uitsluitend dekking als: de inzittenden zich bevinden in de cabine op de door de fabriek aangebrachte reguliere zitplaatsen (1 inzittende per reguliere zitplaats); het verzekerd object voldoet aan de criteria zoals gesteld bij aanvang van de verzekering, en; het verzekerd object uitsluitend particulier/hobbymatig wordt gebruikt.

Er is geen dekking indien: de inzittenden op plaatsen zitten die zich buiten de cabine bevinden; er twee of meer inzittenden op een reguliere zitplaats zitten, die bedoeld is als enkele zitplaats.

Derhalve is er geen dekking voor schade aan inzittenden indien:

 • Die zich buiten de cabine bevinden, zoals bijvoorbeeld in de laadbak of op een aanhanger, ook al is die ingericht voor personenvervoer;
 • Het verzekerd object beroepsmatig en of voor loonbedrijfwerkzaamheden wordt gebruik; het verzekerd object wordt gebruikt bij festiviteiten (zoals optochten en corso’s) en daarbij eventueel een wagen wordt getrokken met of zonder passagiers;
 • Er bij demonstraties zich passagiers in of op het verzekerd object bevinden of op een eventuele aanhanger.

Voor al deze risico’s  dient een andere verzekering te worden afgesloten.

Aanvullende dekkingen

 • Branddekking voor 5 promille van de verzekerde waarde met een minimum jaarpremie van € 35 per jaar.
 • Brand/diefstal/storm voor 0,825% van de dagwaarde met een minimum van € 50,- per jaar. Tot een verzekerde waarde van € 15000,- is een taxatierapport niet nodig (de bewijslast voor het aantonen van de waarde ligt bij de verzekeringnemer). Daarboven dient een (kopie)taxatierapport niet ouder dan half jaar met foto’s van de vier zijden van het verzekerd object te worden overgelegd.
 • SVI met een verzekerde som van 1 miljoen ad € 50,- per jaar.
 • Verdere aanvullende dekkingen zijn niet mogelijk.
 • Opslag Unimog >3500 kg is 25%
Home Clausules tractorverzekering